Obr. mera %

Izračunajte si željeni kredit

Izračun višine anuitete za odplačevanje kredita in prikaz informacij o kreditu

[ Še niste imetnik osebnega računa pri Delavski hranilnici d.d.? Odpri račun... ]
  
  mes

Soglasja

Pozorno preberite Pogoje poslovanja, s katerimi se je, za pridobitev kredita, potrebno strinjati

UVOD

Z uporabo aplikacije »»DH-Hitri kredit« stranka oziroma uporabnik spletnih storitev brez omejitev in zadržkov, sprejema vsakokrat veljavne splošne pogoje in pravila.

Stranka, ki predloži tuje oziroma napačne podatke ali kakor koli zlorabi osebne podatke oziroma ravna v nasprotju s prisilnimi predpisi, bo nosila kazensko oziroma civilno odgovornost.

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana se izrecno zavezuje, da bo prejete osebne podatke obravnavala kot poslovno skrivnost in obdelovala zakonito in skladno z vsakokrat veljavnim zakonom, ki določa pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice pri obdelavi osebnih podatkov.

Za veljavno izpolnitev spletnega obrazca priporočamo uporabo (t)istih podatkov iz osebnega dokumenta, ki ga boste uporabili za identifikacijo vaše istovetnosti v poslovalnici. Predloženi osebni dokument mora imeti veljavnost še najmanj treh mesecev po datumu, ko ste vlogo za odobritev kredita oddali, sicer si hranilnica pridržuje pravico, da od posla odstopi in zahteva povrnitev morebitne škode oziroma nastalih stroškov. Vloga, oddana preko spletne aplikacije, pomeni ponudbo za sklenitev pogodbe in ne pomeni sklenitve pogodbe na daljavo. Uporabnik z uporabo aplikacije potrjuje, da se strinja in razuma, de bo pogodba sklenjena šele, če in ko bo tudi hranilnica, na podlagi odobrene vloge in prejete dokumentacije, podpisala kreditno pogodbo.

INFORMATIVNI IZRAČUN je nezavezujoč dokument, ki je zgolj informativne narave.

SPLOŠNE INFORMACIJE IN OPOZORILA

Varnost na spletu

Podatki, ki se obdelujejo pri uporabi storitve »DH-Hitri kredit« potekajo po šifrirani povezavi, pri čemer gre za varno aplikacijo. Ker pa pri elektronskih napravah (tj. računalnik, tablica, telefon ipd.) obstaja tveganje vdora oziroma zlorabe podatkov, priporočamo, da si za povečanje vaše varnosti ogledate spletno stran https://www.varninainternetu.si in upoštevate nasvete za zaščito vaše elektronske naprave.

Pravice v zvezi s SISBON

Skladno z določili zakona ki določa pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice pri obdelavi osebnih podatkov ima kreditojemalec pravico do izpisa svojih podatkov in s tem do vpogleda v vse svoje osebne podatke v SISBON-u.

Uporabnik je upravičen pridobiti informacijo o tem kdo je podatke posredoval oziroma kdo, kdaj in s kakšnim namenom je v podatke vpogledoval. Uporabnik lahko od hranilnice osebno zahteva izpis skladno z določili Zakona o bančništvu (ZBan-2), na podlagi predhodno izpolnjene Zahteve posameznika za izpis osebnih podatkov iz SISBON-a. Izpis mora biti uporabniku poslan po pošti najkasneje v 15-ih dneh od prejema zahteve. Z izpolnjenim obrazcem Zahteva posameznika za popravek osebnih podatkov v SISBON lahko uporabnik zahteva popravek, spremembo ali izbris podatkov pri banki, hranilnici ali pravni osebi, ki upravlja z osebnimi podatki uporabnika. Podatke je potrebno izbrisati, dopolniti ali popraviti v roku 7-ih delovnih dni od prejema zahtevka, uporabnika pa o spremembi obvestiti v roku 15 delovnih dni. Več o tem na: http://sisbon.si/sl/informacije-o-sistemu-sisbon/namen-sisbon.

Shema izvensodnega reševanja sporov 

Kreditojemalec, ki se ne strinja z ravnanjem hranilnice ali njenih zaposlenih pri opravljanju storitev v skladu s temi splošnimi pogoji ali s katerimkoli drugim dokumentom, ki se navezuje na opravljanje teh storitev, ki ga je izdala hranilnica oz. meni da hranilnica oz. njeni zaposleni ne opravijo določenega ravnanja, pa bi ga po mnenju uporabnika morali, lahko vloži pisno (preko elektronske pošte pritožbe@delavska-hranilnica.si, po faks-u na št.: 01 3000 220, po pošti na naslov Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana ali preko elektronske banke Delavske hranilnice d.d. Ljubljana) ali ustno (osebno v poslovalnici ali preko telefona) reklamacijo ali pritožbo.

V kolikor se kreditojemalec ne strinja z odločitvijo hranilnice o pritožbi v internem pritožbenem postopku ali če v tridesetih (30) dneh ni prejel odgovora hranilnice, lahko kreditojemalec vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja sporov pri pristojnem organu ZBS, in sicer na spletni strani ZBS www.zbs-giz.si, po navadni pošti na naslov Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, SI - 1000 Ljubljana, Slovenija, s pripisom: pobuda za IRPS, ali po elektronski pošti na naslov izvajalec.irps@zbs-giz.si.

Postopek reševanja izvensodnih sporov je določen s Pravilnikom o izvensodnem reševanju sporov in kreditojemalcu na voljo v vseh poslovalnicah hranilnice in na spletni strani www.delavska-hranilnica.si.
Kreditojemalec: 

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana kreditojemalca opozarja, da v kolikor kreditojemalec ne predloži vseh zahtevanih informacij in dokazil, ne bo mogla izvesti ocene kreditne sposobnosti in posledično odobriti kredita. 

Osebni podatki

Vaši osebni podatki ter podatki o prihodkih in vašem delu

Vtipkajte naziv države kjer ste se rodili. Vnesite iskalni niz z vsaj enim znakom.
Stalno bivališče
Vtipkajte številko ali naziv pošte. Vnesite iskalni niz z vsaj dvema znakoma.
Vtipkajte naziv države stalnega bivališča. Vnesite iskalni niz z vsaj dvema znakoma.
Osebni dokument
Vnesite številko osebnega dokumenta.
Vnesite datum izdaje osebnega dokumenta.
Vnesite datum veljavnosti osebnega dokumenta.
Kontaktni podatki
Status zaposlitve / vrsta prihodka
Vnesite znesek vašega ZADNJEGA priliva na TRR.

Povzetek podatkov za hitri kredit

Pozorno preverite vnesene osebne podatke. Podatki morajo biti točni in resnični.

 

 

Spol
Davčna št.
EMŠO
Datum rojstva
Kraj rojstva
Država rojstva
Osebni dokument
Vrsta
Številka
Izdajatelj
Kraj izdaje
Datum izdaje
Datum veljavnosti
Kontaktni podatki
GSM   
Telefon   
E-pošta   
Podatki o kreditu
Skupni znesek kredita EUR
Mesečna obveznost EUR
Doba odplačevanja mesecev
Namen kredita
Doba odplačevanja
Obrestna mera %
EOM %
Stroški zavarovalne premije EUR
Stroški odobritve EUR
Skupni znesek plačila, ki ga plača kreditojemalec EUR
Vrsta obrestne mere
Datum izračuna
Interkalarne obresti EUR
Pogodbene obresti EUR
Stroški vodenja kredita EUR/mesec
Stroški vodenja osebnega računa EUR/mesec
Skupni stroški kredita EUR
Izplačilo na osebni račun EUR
Prihodki
Status zaposlitve
Zadnji priliv EUR

Oddaja kreditne vloge

Identifikacija kreditojemalca

Uspešno ste zaključili postopek vnosa podatkov.

Da bi preprečili neavtoriziran vnos kreditnih vlog se morate identificirati. Na vaš elektronski naslov, ki ste ga vnesli pod kontaktnimi podatki, je bila poslana 7 mestna identifikacijska številka. Prosimo, da identifikacijsko številko vpišete v spodnje polje in vnos potrdite s klikom na gumb "Potrdi".

Če je med pošiljanjem identifikacijske številke prišlo do napake ali identifikacijske številke niste prejeli na svoj elektronski naslov potem lahko ponovno pošiljanje identifikacijske številke zahtevate s klikom na gumb: Če ste vpisali napačni elektronski naslov identifikacijske številke ne boste prejeli!